Al. Jana Pawła II 25
37-450 Stalowa Wola
I piętro, pok. nr 1
Al. Jana Pawła II 25
37-450 Stalowa Wola
I piętro, pok. nr 1

Psychoterapia par i rodzin

photo

Psychoterapia par przeznaczona jest dla małżeństw i związków o charakterze intymnym, ale też dla osób będących w relacjach innego rodzaju (np. przyjaciół, krewnych), które zainteresowane są pracą psychoterapeutyczną nad wspólnymi problemami lub rozwijaniem łączącego ich związku.

Cel terapii wypływa od osób zainteresowanych i określany jest podczas wstępnej konsultacji.

Mogą nim być konkretne trudności takie jak konflikty, wzajemne zarzuty, problemy seksualne, ale też tematy mniej specyficzne jak frustracja, trudna atmosfera związku, nuda, czy poszukiwanie aktualnego sensu relacji.

Psychoterapia ta bada, co łączy i dzieli dwoje ludzi, traktuje relację jako podmiot wykraczając poza indywidualną konstrukcję psychiczną partnerów związku i na relacji skupia swoją uwagę.

Psychoterapia umożliwia partnerom konstruktywne rozwiązanie problemów, poprawę jakości wzajemnych relacji, znalezienie porozumienia, wyjście z kryzysu.

Psychoterapia rodzin polega na pracy z osobami tworzącymi rodzinę.

Zakłada ona, że sposób funkcjonowania osoby i przeżywane przez nią problemy należy rozpatrywać w kontekście układu rodzinnego, w jakim żyje, gdyż zachowania każdego członka rodziny wpływają na odczucia i zachowania innych osób.

Problemy wychowawcze, szkolne, objawy psychosomatyczne itp. mogą być sygnałami, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny.

Pomoc terapeuty polega na pracy z rodziną nad zrozumieniem procesów emocjonalnych w rodzinie i poprawą relacji między poszczególnymi jej członkami.


Zwykle psychoterapia par trwa krócej niż psychoterapia indywidualna. Znaczna część kończy się po kilku lub kilkunastu sesjach. W terapii par częstość spotkań jest ustalana indywidualnie, zazwyczaj jest to 50 minut raz w tygodniu lub co 2 tygodnie.

Praca w ramach tej metody jest dostosowana do indywidualnej specyfiki systemu rodzinnego, z którym pracuje psychoterapeuta i prowadzona jest zgodnie z jej rytmem i gotowością do zmiany.

Praca nad zmianą przebiega równolegle na trzech płaszczyznach, tj. sferze emocjonalnej, poznawczej i na poziomie zachowań.

W terapii rodzin spotkania trwają 1,5 godziny i odbywają się raz na dwa, trzy tygodnie.

Kiedy cała rodzina jest pacjentem to jej członkowie są zapraszani na cykl spotkań, które służą lepszemu rozpoznaniu źródeł trudności w rodzinie, takich jak:

  • wzajemne porozumiewanie się,
  • ustalanie czytelnych granic,
  • określenie ról,
  • norm postępowania,
  • wyrażanie i przeżywanie emocji,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • komunikowanie oczekiwań,
  • potrzeb i uczuć,
  • umacnianie więzi między poszczególnymi członkami.